KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

OBECNÉ PODMÍNKY

Vymezení pojmů

"Zboží" je jakékoliv spotřební zboží prodávané prostřednictvím internetové stránky www.marox.sk

"Prodávající" je obchodní společnost MAROX s.r.o. Klincová, Bratislava, 821 08, IČ: 46367853, IČDPH: SK2023363331 Zapsaná Okresním soudem v Bratislavě 1, Vložka číslo: 76108 / B

"Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel kupní smlouvu. "Spotřebitel" je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zásady

Na kupní smlouvy mezi prodávajícím a Kupujícím se vztahují obecně závazné platné předpisy České republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, na kupní smlouvy se vztahují ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a na kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího i zákon č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

Cena zboží a cena dodání zboží

Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na www.marox.sk. Do těchto cen se nezapočítává cena za dodání zboží na místo určené kupujícím. Cena za dodání zboží je hrazena kupujícím zvlášť dle platného ceníku. Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího kupující hradí pouze cenu za zboží.

Objednání zboží

Kupující může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.marox.sk, telefonicky nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prodávající následně realizuje potvrzení objednávky (její části). Pro potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace zboží - označení jeho druhu, ceny a množství, dále ceny za dodání zboží, způsob a termín úhrady objednávky, způsob a termín dodání zboží. Takto potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.

Storno objednávky

Kupující může bezplatně stornovat svou objednávku ještě před jejím potvrzením a také po potvrzení objednávky před dodáním zboží kupujícímu a to telefonicky nebo emailem. Zaplacená kupní cena za zboží, nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 7 pracovních dnů vrácena kupujícímu.

V případě stornování objednávky v době kdy již bylo zboží zasláno kupujícímu, tento nese reálné náklady spojené s dopravou zboží.

Při stornování objednávky je třeba uvést následující údaje: jméno a příjmení objednatele, číslo objednávky, objednané zboží, číslo účtu nebo adresu kam má být vrácena zaplacená kupní cena nebo záloha.

Prodávající má právo stornovat objednávku pokud v dohodnuté lhůtě není schopen dodat objednané zboží a kupující nemá zájem o náhradní plnění. Zaplacená kupní cena za zboží, nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 3 pracovních dnů vrácena kupujícímu. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

Platba za zboží

Platbu za zboží může kupující realizovat bezhotovostním platebním stykem převodem na účet. Číslo bankovního účtu prodávajícího: ČSOB, 4014669176/7500

VS: číslo objednávky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je obvykle 2 až 7 dnů od zaplacení ceny za zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Kupující je vždy při potvrzení objednávky informován o délce dodací lhůty telefonicky nebo e-mailem.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající je povinen po zaplacení ceny za zboží a ceny za dodání zboží kupujícím, dodat zboží kupujícímu v požadované kvalitě, ceně a množství.

Dodání zboží je možné realizovat v rámci České republiky, a to prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího, případně formou osobního odběru v místě podnikání prodávajícího.

Před převzetím zboží je kupující povinen potvrdit objednávku, zaplatit cenu za zboží a cenu za dodání zboží. Při převzetí zboží kupující podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav a převzetí na Dodacím listu / Faktuře / Přepravním listu.

V případě, že zboží není dodáno z důvodu vyšší moci, prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání zboží. V tomto případě prodávající poskytne kupujícímu náhradní plnění.

Vady zboží, záruční doba a reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující také může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen části zboží, výměnu části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Záruční doba pro podnikatele (B2B) je 12 měsíců.

Reklamace si kupující uplatňuje u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě potřeby kontaktujte prodávajícího na telefonním čísle uvedeném na www.marox.sk

Informace pro odběratele:

MAROX s.r.o. zabezpečuje převzetí odpadu z elektrozařízení na adrese skladu společnosti. Zařízení musí být v kompletním nerozebraném stavu.

MAROX s.r.o zajišťuje zpětný sběr přenosných baterií a akumulátorů z elektrozařízení v rámci zásilkového obchodu na adrese skladu společnosti.

Poučení o právech spotřebitele ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně

spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku

nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

 • Prodejem zboží na základě objednávky je prodej zařízení uvedených v Ceníku prodávajícího za úplatu ve výši dle Ceníku prodávajícího. Vlastnosti zboží jsou uvedeny na stránce marox.sk.
 • Objednatelem se pro účely tohoto poučení rozumí každá fyzická osoba - spotřebitel, která si u prodávajícího objednala zboží.
 • Ceníkem prodávajícího se rozumí na jednotlivé položky rozepsaný ceník prodávajícího dostupný na internetové stránce www.marox.sk účinný ke dni objednání zboží.
 • Zboží na základě smlouvy dodává objednateli prodávající, kterým je společnost MAROX s.r.o., se sídlem Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 853.
 • Telefonní čísla a emailové adresy prodávajícího najdete na https://www.marox.sk/sk/kontakt. Objednatel může podat reklamaci služby, podat stížnost nebo jiný podnět na adrese prodávajícího: MAROX s.r.o., se sídlem Klincová 37, 821 08 Bratislava nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v předchozím bodě tohoto poučení.
 • Celková cena zboží dle této smlouvy včetně daně z přidané hodnoty je uvedena v Ceníku.
 • Prodávající nepoužívá prostředky dálkové komunikace se zvýšeným tarifem.
 • Platební podmínky na zaplacení ceny za zboží jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, které jsou dostupné na internetové stránce marox.sk.
 • Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci, stížnost nebo podnět osobně v sídle prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese prodávajícího uvedené v tomto poučení. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace dle ust. § 18 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nebude trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Spotřebitel má v případě spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy, pokud poskytování služby dle smlouvy začalo s výslovným souhlasem spotřebitele ihned po uzavření smlouvy a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby.
 • Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že prodávajícímu marně uplyne lhůta pro vyřízení reklamace objednatele.
 • V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání zboží, nese spotřebitel náklady na vrácení zboží a v případě odstoupení od této smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 • Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, ve které učinil prohlášení podle bodu 11 tohoto poučení, objednatel je povinen uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající odpovídá za vady dodaného plnění dle ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku.
 • Závazky prodávajícího trvají minimálně po dobu platnosti smlouvy. Závazky objednavatele zanikají jejich splněním.
 • Jakékoliv svá práva a nároky z této smlouvy si objednatel v postavení spotřebitele může vůči prodávajícímu uplatňovat i v rámci alternativního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu a za podmínek zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (pro spotřebitele)

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Příjemce: MAROX s.r.o., se sídlem Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 853

Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ..............

Datum objednání / datum obdržení * ..............

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............

Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............

Podpis spotřebitele / spotřebitelů * ..............

Datum ..............

* Nehodící se škrtněte.

logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018