KAMCO - Riešenie pre ústredné kúrenie

info ikona+421 905 456 049

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vymedzenie pojmov
"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.kamco-products.sk
"Predávajúci" je obchodná spoločnosť MAROX s.r.o. Klincova, Bratislava, 821 08, IČO: 46367853 , IČDPH: SK2023363331 Zapísaná Okresný súd v Bratislava 1 , Vložka číslo: 76108/B "Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zásady
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru a cena dodania tovaru
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.kamco-products.sk Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Objednanie tovaru
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.kamco-products.sk, telefonicky 0949/422843, alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu a kód, ceny, množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Storno objednávky
Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo emailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi.
V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Spotrebiteľovi, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.
Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Platba za tovar
Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom prevodom na účet. Číslo bankového účtu predávajúceho: ČSOB, 4014669176/7500
VS: číslo objednávky.

Dodacia lehota
Dodacia lehota je obvykle 2 až 7 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Spotrebiteľ je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o dĺžke dodacej lehoty telefonicky alebo e-mailom.

Dodanie a prevzatie tovaru
Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve.
Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho.
Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.
V prípade ak tovar nieje dodaný z dôvodu vyššej moci, predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade predávajúci poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 0949 422 843

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Cena zaplatená za tovar bude spotrebiteľovi vrátená prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
Spotrebiteľ je povinný vyplniť formulár a doručiť ho aj s tovarom predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Informácie pre odberateľov:

MAROX s.r.o. zabezpečuje prevzatie odpadu z elektrozariadenia na adrese skladu spoločnosti. Zariadenia musia byť v kompletnom nerozobranom stave. 

MAROX s.r.o zabezpečuje spätný zber prenosných batérií a akumulátorov z elektrozariadení v rámci zásielkového obchodu na adrese skladu spoločnosti.

logo maroxMAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018